Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 25-06-2021 (Κατεπείγουσα)

Ημ/νία Τέλεσης: 
25/06/2021 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Παρασκευή  25-6-2021 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:30.  Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (28/06/2021 – ώρα 15.00) υποβολής προσφορών της υπ’ αριθ. πρωτ. 9895/07.06.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 21PROC008721901) με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα μηχανήματα Δήμου Ναυπακτίας 2021, 2022, 2023», ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 2.1.3 διακήρυξης).

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών διαγωνισμού.

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 35Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 25-6-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.pdf