Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-07-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/07/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Παρασκευή  16-7-2021 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30.  Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Διαβίβαση Πρακτικού Ι «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 94889), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» της Επιτροπής Διαγωνισμού  για Έγκριση.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών διαγωνισμού.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 39Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 16-7-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.pdf