Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 21-07-2021

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/07/2021 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Δείτε τη συνεδρίαση στο YouTube.

Καλείστε την Τετάρτη 21-7-2021 και ώρα 18:00 στην πραγματοποίηση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), των 429/13-3-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με  τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 του Δήμου Ναυπακτίας και την εγγραφή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 48» συνολικού προϋπολογισμού 1.228.571,80 €   με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.228.571,80 € και με κωδικό έργου 2021ΕΠ00100052  στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων (ΠΔΕ)2021, ΣΑΕΠ-001. (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
  2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 του Δήμου Ναυπακτίας και την εγγραφή του έργου   «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 574.500,00€ με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 574.500,00€  και με κωδικό έργου 2021ΕΠ00100049 στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων (ΠΔΕ)2021, ΣΑΕΠ-001. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
  3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία του Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
  4. Κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά τμήμα μελέτης με τίτλο «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης» του έργου «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
  5. Αποδοχή της  απόφασης προέγκρισης  δημοπράτησης της ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για   το  υπό έργο  «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για την δημιουργία του Ανοικτού κέντρου Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με Α/Α 5 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833», συνολικού προϋπολογισμού «1,224,000 € », των τευχών δημοπράτησης αυτού  και  της υπ΄ αρ. 11/2021 μελέτης του  υποέργου  «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για την δημιουργία του Ανοικτού κέντρου Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» ,  καθώς και επιλογή εκ των διαδικασιών σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Ν4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016)- (ανοικτός  δημόσιος διαγωνισμός). (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
  6. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης στίβου στο Αντίρριο» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
  7. Ονοματοδοσία οδών (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
  8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
  9. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
  10. Έγκριση απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του μονοθέσιου νηπιαγωγείου Δάφνης. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 20Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ 21-7-2021.pdf