Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου « Βελτίωση - Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Κ. Ναυπάκτου» Προϋπολογισμού 500.000,00€ (Με Φ.Π.Α.)

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Δημοσιευση πρόθεσης δημοπράτσης έργου .pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»  προϋπολογισμού 500.000,00 €    (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας    ΟΔΟΠΟΙΑΣ [i].  

    Το έργο θα εκτελεστεί στην  Δ.Κ. ΝΑΥΠΆΚΤΟΥ του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .

         Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του  

Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .


[i]        Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

Κατηγορία: 
Προκήρυξη