Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου « Οδοποιία Και Αναπλάσεις Δ.Ε. Ναυπάκτου Πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου » Προϋπολογισμού 753.849,93€ (Με Φ.Π.Α.)

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Δημοσιευση πρόθεσης δημοπράτσης έργου.pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  ΠΛΗΝ  Δ.Κ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ »  προϋπολογισμού 753.849,93 €   (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας Οδοποιία  και  Οικοδομικά [i].  

Το έργο θα εκτελεστεί στην  Δ.Ε. Ναυπάκτου  του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

[i]         Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

 
Κατηγορία: 
Προκήρυξη