Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου Για Τη Δημιουργία Του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» Προϋπολογισμού 1.224.000,00 € (Με Φ.Π.Α.)

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Δημοσιευση πρόθεσης ΑΚΕ.pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ »  προϋπολογισμού 1.224.000,00  €   (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ [i].  

Το έργο θα εκτελεστεί στην  Δ.Ε. Ναυπάκτου  του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

[i]         Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

Κατηγορία: 
Προκήρυξη