Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 28-03-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/03/2022 - 18:05
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε Ζωντανά τη Συνεδρίαση, πιέστε εδώ.

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 28-03-2022 και ώρα 18:05 για την πραγματοποίηση μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα δημοτικής παράταξης «Ανανέωση και Δημιουργία» για έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (εισηγητής κ. Ασημακόπουλος)
 2. Συζήτηση επί αποφάσεων Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων τύπου Β στη Ναυπακτία (εισηγητής κ. δήμαρχος)
 3. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης που αφορά το έργο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για την δημιουργία του ανοιχτού κέντρου εμπορίου δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΛΗΝΗΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 6. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας - Υποέργο 1ο : «Έργα - επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 7. Αντικατάσταση εκπροσώπων Δήμου Ναυπακτίας στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών της προγραμματικής σύμβασης της πράξης / του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας του Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Έγκριση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 10. Τοποθέτηση εξοπλισμού στάθμευσης ποδηλάτων (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 11. Απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Δελφών (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 12. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 13. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 14. Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15. Διακοπή μίσθωσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ. Νούλα Νικολάου  στην κοινότητα Στράνωμας (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός Παιδικής  Χαράς στην ΤΚ Γαλατά»  προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 3.225,81 € (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 17. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : Φωτοβολτάϊκός σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 20,00 MW στη θέση «ΛΟΥΖΕΣ» ΔΕ Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε Αιτωλ/νίας (ΠΕΤ 2110647928) (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 18. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ (ΠΕΤ 2110633829) (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 19. Παράταση χρονικής διάρκειας λειτουργίας του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» και μετά την 8.3.2023 (εισηγητής κ. Νταουσάνης)
 20. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας λόγω παραίτησης και ορισμός αντιπροέδρου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 21. Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου Π.Α.Σ. Ναυπακτιακού Αστέρα, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4735/2020 Φ.Ε.Κ. 197Α (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

                                                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                                      Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 8Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 28-3-2022 ορθή επανάληψη.pdf