Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 03-05-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
03/05/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 03-05-2022 και ώρα 14:15 σε δια ζώσης  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για  τα έργα    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α., ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
  2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών για  τα έργα    «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 28Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 03-05-2022.pdf