Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Και Λιπαντικών 2022-2023-2024»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικα Εγγραφα.zip, PDF icon Διευκρινήσεις 1 -ΨΥ.pdf, PDF icon Διευκρινήσεις 2 -ΨΥ.pdf, PDF icon Διευκρινήσεις 3 -ΨΥ.pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-2023-2024», προσυπολογιζόμενης δαπάνης 1.594.393,37 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ: Για την ομάδα των ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 160723 - Για την ομάδα των ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ: 160724

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 26340361211
e-mail: slpap1983@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης:

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)      Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας http://www.nafpaktos.gr

δ)    H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr

3. Κωδικοί CPV

Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)

09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ»

09132100-4 «Αμόλυβδη Βενζίνη»

09135100-5 «Πετρέλαιο Θέρμανσης»

09211100-2 «Έλαια Κινητήρων»

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL631

5.  Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-2023-2024».

6. Εναλλακτικές προσφορές: Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες  από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

9. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.06.2022 και ώρα 15:00

Η διαδικασία δημοσίευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την 16.05.2022, ημέρα Δευτέρα.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης).

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική (άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης).

12. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας εις βάρος των Κ.Α 10-6641, 10-6643, 15-6641, 15-6643, 20-6641, 30-6641.001, 30-6641.002, 30-6641.003, 30-6641.004, 35-6641, 35-6644, 70.01-6641, προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022-2023-2024. Για τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η σύμβαση χρηματοδοτείται από την επιχορήγηση που λαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα από τους ΚΑΠ του ΥΠΕΣ, μέσω του Δήμου.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Διακήρυξης.

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (11.05.2022) προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας στη διεύθυνση (URL): www.nafpaktos.gr

Ο Δήμαρχος

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός