Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου «Συντήρηση - Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου » Προϋπολογισμού 400.000,01 € (Με Φ.Π.Α.)

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Πρόθεσης δημοπράτησης έργου.pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ »  προϋπολογισμού 400.000,01€    (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το έργο θα εκτελεστεί στην  του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη