Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού («Ανοιχτή Διαδικασία» Του Άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 ) Του Έργου: «Συντήρηση-Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Συντήρηση-Επισκευή οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

« Συντήρηση-Επισκευή οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου »

 

προϋπολογισμού  311.831,82 χωρίς Αναθεώρηση, χωρίς απολογιστικά ΑΕΚΚ και χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 400.000,01 € με Αναθεώρηση, απολογιστικά ΑΕΚΚ και Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ.: 193 / 2022 (ΑΔΑ: 66ΕΠΩΚΓ-3ΚΠ) απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο, προσαρμοσμένο στις διατάξεις της με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α./Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

1.  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας :

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ  37

Ταχ.Κωδ.: 30300

Τηλ.: 2634360428

Telefax: 2634360430

E-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS :  EL 631

2.  Πρόσβαση στα έγγραφα :

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με  αριθμό 189596 , στο ΚΗΜΔΗΣ  με  αριθμό ΑΔΑΜ 22PROC010680517.  , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr  έως την ημέρα του Διαγωνισμού.

 Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.

3.  CPV : 45233120-6   ( ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ )

4.  Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL631

5.  Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :

   Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου :

«Συντήρηση-Επισκευή οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου»

 

ανέρχεται σε  400.000,01 € €  και αναλύεται σε :

 

Εργασίες Προυπολογισμού

 

229.795,00

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

41.363,10

Σύνολο :

 

271.158,10

Απρόβλεπτα(%)

15,00%

40.673,72

Σύνολο :

 

311.831,82

Ποσό για αναθεωρήσεις

 

148,83

Σύνολο :

 

311.980,65

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ

 

10.600,00

Σύνολο :

 

322.580,65

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

77.419,36

Γενικό Σύνολο :

 

400.000,01

 

6. Εναλλακτικές προσφορές :

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.  Εγγυητική συμμετοχής :

    Το 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι Έξι Χιλιάδες τετρακόσια πενήντα  ένα  Ευρώ και εξήντα  ένα Λεπτά (6.451,61€)

9.  Παραλαβή προσφορών :

 Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ   A/A  189596  , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/06/ 2022, ημέρα Τρίτη  και Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως  ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 06/07/ 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα  του άρθρου 4 της διακήρυξης.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών :

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατριών   (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12.  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ  (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση :

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Ναυπακτίας»  εγγεγραμμένου στον στον Κ.Α. 30-7333.035  μετά από την υπ΄ αρ. 98 / 2022 απόφαση Δ.Σ. περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού  του 2022[i]

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.035  του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2022 και 2023. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 10713 - 31/05/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΦ5ΩΚΓ-0Θ5 ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την  ανάληψη υποχρέωσης και την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Α-998.

 14.  Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης και την παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017,το. άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το  άρθρο 367 του ν. 4412/2016 το π.δ. 39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.

Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

15. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού :

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Χορήγηση προκαταβολής :

 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

17. Δημοσιεύσεις :

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ  Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 22PROC010680517

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς στο πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. nafpaktos.gr),  σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

 

Ναύπακτος     02  Ιουνίου   2022

Ο Δήμαρχος

 

 

 

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                         

 

[i]     Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

Κατηγορία: 
Προκήρυξη