Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 10-06-2022 (Δια Περιφοράς)

Ημ/νία Τέλεσης: 
10/06/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε, την Παρασκευή 10-06-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), των 429/13-3-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με  το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Οικονομικού έτους 2022.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τις δαπάνες προμήθειας καυσίμων λόγω της αύξησης των τιμών αυτών.

 

                                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                               Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 14Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 10-06-2022 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf