Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργα Αποκατάστασης Ζημιών Οδικού Δικτύου Και Επεμβάσεις Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Δημοσιευση πρόθεσης δημοπράτσης έργου .pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου « ΈΡΓΑ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο  : « ΈΡΓΑ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 180.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.  

Το έργο θα εκτελεστεί στην  Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ   του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός