Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας (Του Ν. 4412/2016) Του Έργου:« Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνα Στην Πόλη Της Ναυπάκτου Οδός Αθηνών Απο Θέρμου Εως Εθν. Αντιστάσεως»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

προκηρύσσει  ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΗΜΌΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 505.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους διακήρυξης του  έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  αρ. 194/2022 ( ΑΔΑ : ΨΝΨΡΩΚΓ-Χ6Α)   απόφαση   οικονομικής   επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας . 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ . ( για  λογαριασμό  της  Δ Ε Υ Α Ν )

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ  37

Ταχ.Κωδ. : 30300

Τηλ          : 2634361223

Telefax :   2634361210

E-mail: typdimou@otenet.gr

Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS : EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με  αριθμό  189895 , στο ΚΗΜΔΗΣ  με  αριθμό ΑΔΑΜ 22PROC010746402 2022-06-15. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr., (Πληροφορίες ΚΑΖΑΝΑ   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ , τηλ: 26343-61223 ,   fax: 26343-60408 ).

3. Κωδικός CPV: 45240000-1

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του  έργου :  EL 631

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με το προτεινόμενο έργο θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή των έργων υποδομής για την αντικατάσταση αμιαντοσωλήνα στην Πόλη Ναύπακτος του Δήμου Ναυπακτίας .

 Κύριος  του  έργου  είναι  η  ΔΕΥΑΝ ενώ  φορέας  υλοποίησης  είναι ο  δήμος  Ναυπακτίας

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε   505.000,00  Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 354.517,42 ΕΥΡΩ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 63.813,14 ΕΥΡΩ

Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 62.749,58 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 13.299,86 Ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4412/2016

Δαπάνη απολογιστικών εργασιών 9.000,00 € με Γ.Ε.+Ο.Ε  των Απολογιστικών Εργασιών 1.620,00 €.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

6.  Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται έργα:

- για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση  συμμετοχής :  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (10.100,00) ευρώ.

9. Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κωδικός  CPV : 45240000-1 και  με Αριθμό Διαγωνισμού  : α/α 189895  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 12 /07 /2022 ,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και  ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η   20 /07 /2022 ,   ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π μ

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΩΔΕΚΑ  (12)  μηνών  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση:  Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-12-48-2022 ΔΕΥΑΝ του προϋπολογισμού του οικονομικού ‘έτους 2022. Σχετική η υπ’ αριθμόν 17/03-01-2022 (ΑΔΑ : 6ΜΣΜΟΕΔΚ-7ΒΩ ) απόφαση ΔΕΥΑΝ  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αρίθμ.  Α-17 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της  ΔΕΥΑΝ .

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΔΕ στον άξονα Προστασία του Περιβάλλοντος 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο Περιβάλλον»»  σύμφωνα με την υπ αριθμ πρωτ 1215/10-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΗΚ57Λ6-1ΕΤ) Απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5070682 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και ΣΑΕΠ 2021ΕΠ00110025.

14. Ενστάσεις: Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

15. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού  : Το   αποτέλεσμα της  δημοπρασίας θα  εγκριθεί  από την Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις: Το  κείμενο της  παρούσας προκήρυξης  αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

                                                                                               Ο Δήμαρχος  Ναυπακτίας

 

 

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός