Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 28-06-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/06/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 28-06-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών   για  τα έργα   «ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ    ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  - ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο : «ΈΡΓΑ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ   ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΚΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
  2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών   για  τα έργα  

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»»

  1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προβολή της αθλητικής εκδήλωσης: Παρουσίαση της αθλητικής εκδήλωσης «Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος FORMULA KITE 2022».
  2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για παροχή φιλοξενίας.
  3. Συνέχιση της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς τα Τμήματα A, F, G, της υπ’ αριθ. 4801/10.03.2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 22PROC010196488/14.03.2022) με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων» 2022-2023-2024.

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 37Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 28-06-2022.pdf