Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 05-07-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
05/07/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 5-7-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή των   όρων  χρηματοδότησης  της  πράξης    « ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Κ. ΔΑΦΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» με  το  ποσό  των 153.000,00 €   από  το  Πράσινο  Ταμείο.   
 2. Αποδοχή των   όρων  χρηματοδότησης  της πράξης «AΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑ Δ Ε ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ » με  το  ποσό  των 164.643,17 €   από  το  Πράσινο  Ταμείο. 
 3.  Έγκριση του από 28/06/2022  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ).
 4. Έγκριση του από 30-6-2022  2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο   «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  ΠΛΗΝΔ.Κ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»       ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
 5. Έγκριση του από 28/06/2022 2ο Πρακτικό  του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α., ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»   (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ).
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του Έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ»
 7. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση τευχών δημοπράτησης & της μελέτης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αντιρρίου».
 8. Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011466048) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.207,42 €  σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του Άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 για  δαπάνη σύνταξης μελέτης :  «Σύνταξη πράξης αναλογισμού στην πλατεία Παπαχαραλάμπους».
 10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019  για την προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας
 11. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.383,58€  σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του Άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 για  δαπάνη σύνταξης μελέτης :  «Ανασύνταξη ακυρωθείσας αρ.01/2019 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή του σχεδίου πόλης Νεοκάστρου Δ.Ε. Ναυπάκτου Δ. Ναυπακτίας».
 12. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια  του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022.
 13. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 157756
 14. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών καθώς και των οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για εργασίες συντήρησης με συνεργεία του Δήμου 2022-2023», για την ομάδα Β (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160334). ΟΧΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 15. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών καθώς και των οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για εργασίες συντήρησης με συνεργεία του Δήμου 2022-2023», για τις ομάδες Α (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160284), Γ (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160378), Ε (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160378). ΟΧΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 16. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών 2022-2023-2024 - ΤΜΗΜΑ 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 160724). ΟΧΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 17. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 161448) που αφορά στην Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 18. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)» για τα έτη 2022 – 2023, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας καθώς και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 38Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 05-07-2022.pdf