Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ » Προϋπολογισμού 133.292,03 € (με Φ.Π.Α.)

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ.pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ » προϋπολογισμού 133.292,03 €   (με Φ.Π.Α. ) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας    ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Αντιρρίου  του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Κατηγορία: 
Προκήρυξη