Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού («Ανοιχτή Διαδικασία» Του Άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 ) του Έργου «Συντήρηση - Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αντίρριου»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ.zip
Παρατηρήσεις: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(«ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 )

 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» με αρ. μελ. 11/2022, προϋπολογισμού 107.493,57 χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα, απολογιστικά  ΑΕΕΚ & αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 133.292,03 για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ.   248/5-7-2022          απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής    

 CPV 45212290-5 «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»

Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας

Είδος αναθέτουσας αρχής :  Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37

Ταχυδρομικός Κώδικας    : 30300

Τηλ.   :26343-61414

Telefax  : 26343-60430

E-mail     : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα           : http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS    :  EL 631

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ   190427  στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010874549 2022-07-06, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου http://www.nafpaktos.gr/  Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Λαλοπούλου Βασιλική και κ. Πετσίνης Αθ. τηλ.: 2634360414, 2634360428 , FAX επικοινωνίας :  2634360430

  1. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το από 01-09-2021 αναρτημένο πρότυπο της υπ’ ΕΑΑΔΗΣΥ.
  2. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
  3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Πόλη Ναυπάκτου ,  Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  4. Κωδικός NUTS:    EL 631 .
  5. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :Το έργο ανήκει στην κατηγορία οικοδομικων έργων  (CPV 45212290-5 «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» είναι έργο οικοδομικών και οδοποιίας  και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 11/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
  6. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε Εκατόν τριαντατρείς χιλιάδες, διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τρία λεπτά ( 133.292,03€) και αναλύεται σε :

 

Εργασίες Προϋπολογισμού

 

72.581,85

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

13.064,73

Σύνολο :

 

85.646,58

Απρόβλεπτα(%)

15,00%

53.893,79

Σύνολο :

 

12.846,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ

 

9.000,00

Σύνολο :

 

107.493,57

Ποσό για αναθεωρήσεις

 

0,00

Σύνολο :

 

107.493,57

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

25.798,46

Γενικό Σύνολο :

 

133.292,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

      10. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔEKA (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

      11. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

      12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

     Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  η  26/07/ 2022 , ημέρα Τρίτη  και Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

    Ως  ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  03/08/ 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα  του άρθρου 4 της διακήρυξης.

       13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

       14. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό :

Α)

(α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην   Ελλάδα & δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες:

(β)   Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ)   Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.

  Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

    Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

     15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ ( 2.149,87 € ) ευρώ,  η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ναυπακτίας.

     16. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑ (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

     17. Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΣΑΤΑ & ΑΠΕ .

     18.  ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση  προκαταβολής.  Οι σχετικές λεπτομέρειες μνημονεύονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας.

Ναύπακτος  06-07-2022

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός