Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 12-07-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/07/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 12-7-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση για αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου της ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-2023-2024¨ για το Τμήμα των Καυσίμων
  2. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Κατασκευή Ειδικού Σχολείου»
  3. Έγκριση του από 06-07-2022 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»  (ολοκληρώθηκε 07-07-22 ).
  4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του Έργου: «Ανάπλαση τμήματος του οικισμού για την τουριστική προβολή της Τ.Κ. Ανθοφύτου».
  5. Έγκριση κίνησης στις 4-7-2022 του υπ’ ΚΗΥ 7531 (ΤΟΥΟΤΑ) οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.
  6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για παροχή φιλοξενίας (γεύματα) στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας.
  8. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 00.6736.001 για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με αίτημα των συλλόγων και σωματείων που αναφέρονται στη συνέχεια.
  9. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για εργασίες συντήρησης με συνεργεία του Δήμου 2022-2023», για την ομάδα Δ (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160380).  
  10. Έγκριση πρακτικού Ι – ΤΜΗΜΑ Α Επισκευή και συντήρηση επιβατικών και δικύκλων (συστημικός αριθμός 157077), ΤΜΗΜΑ F (συστημικός αριθμός 157272) Επισκευή και συντήρηση φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών, ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων), ΤΜΗΜΑ G Εργασίες φανοποιίας (συστημικός αριθμός 157273), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 40Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 12-07-2022.pdf