Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας » Προϋπολογισμού: 385.889,52€ (Χωρίς Φ.Π.Α 24%)

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Δημοσιευση πρόθεσης δημοπράτσης έργου .pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 385.889,52 € (  χωρίς Φ.Π.Α 24% ) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας    ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.  

Το έργο θα εκτελεστεί στην  Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός