Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 26-07-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/07/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 26-7-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις ΔΕ Πλατάνου».
  2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών   για  τα έργα  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»
  3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ»
  4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
  5. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για το έργο µε τίτλο «Επανάχρηση και επέκταση ημιτελούς κτιρίου κολυμβητηρίου για την πλήρη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού και 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 1ου υποέργου «Αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου» της πράξης «Αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου».
  7. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.
  8. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας.
  9. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 42Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-07-2022.pdf