Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 02-08-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
02/08/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 2-8-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών ΙI – ΤΜΗΜΑ C Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργων (συστημικός αριθμός 157266), ΤΜΗΜΑ D Επισκευή και συντήρηση οχημάτων μεταφοράς προσώπων (συστημικός αριθμός 157269), ΤΜΗΜΑ Ε Επισκευή και συντήρηση απορριμματοφόρων σαρώθρων καλαθοφόρων (συστημικός αριθμός 157270), ΤΜΗΜΑ H Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (συστημικός αριθμός 157275), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».
  2. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο Συντήρηση-Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου για τα έτη 2022-2023 (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 163110).
  3. Έγκριση του υπ’αριθ.ΙΙΙ/11.07.2022 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και Επανάληψη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της  Προμήθειας τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, χωρίς τροποποίηση των όρων της.
  4. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια Οικοδομικών υλικών για εργασίες συντήρησης με συνεργεία του Δήμου 2022 – 2023 – ΟΜΑΔΑ Α (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160284), ΟΜΑΔΑ Γ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160378), ΟΜΑΔΑ Ε (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160384).
  5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019.
  6. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης K.T.E.O.
  7. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 44Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 2-8-2022.pdf