Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 09-08-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
09/08/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 9-8-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
  2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και 2ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ».
  3. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων κατά της 6/2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 Ν. Αιτ/νίας.
  4. Λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, ως Αναθέτουσα Αρχή, για το ευρισκόμενο σε εξέλιξη Δημόσιο Έργο «Αστική Ανάπλαση εντός Ιστορικού Κέντρου Πόλεως Ναυπάκτου»  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 161 παρ.1 Ν.4412/2016.
  5. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για τις υπηρεσίες ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ’.
  6. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2022.
  7. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια Οικοδομικών υλικών για εργασίες συντήρησης με συνεργεία του Δήμου 2022 – 2023 – ΟΜΑΔΑ Δ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160380).
  8. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2022-2023-2024 – ΤΜΗΜΑ 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160274.
  9. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση χώρου διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου, ηλεκτροφωτισμό αυτής και μίσθωση εξωτερικών περιπτέρων για τα έτη 2022-2023, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω υπηρεσίας καθώς και καθορισμός των όρων διακήρυξης
  10. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 46Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 09-08-2022.pdf