Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-08-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/08/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 16-8-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών 2022- 2023-2024 - ΤΜΗΜΑ I ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 160723).
  2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Ναυπάκτου»
  3. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών  της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας στον τομέα Ηλεκτρολογικών/Πυροπροστασία (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).
  4. Αποστολή αιτημάτων για την έγκριση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση τους κατά την περίοδο 2022 – 2023, βάσει του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου.
  5. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου µε τίτλο «Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής - τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ναυπακτίας» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και  εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του δανειστικού συμβολαίου.
  6. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2022.
  7. Έγκριση του από 08-08-2022  2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
  8. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.

                                                                                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας