Πρόσκληση Για Την Προμήθεια Σιδηροϊστών Φωτισμού

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 65-2022 ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΩΝ 2022 r1.pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού, σύμφωνα με την  αριθ. 65/2022 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Η/Μ Έργων, του Δήμου Ναυπακτίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-1110 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1110.

Παρακαλούμε, όπως μας καταθέσετε την προσφορά σας (φάκελο τεχνικών χαρακτηριστικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς) μέχρι την Τετάρτη 31-08-2022 στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, πάροδος Κοζώνη Ναύπακτος.

Μαζί με την προσφορά σας, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, να μας προσκομίσετε και αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με τις όποιες τροποποιήσεις του καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα (ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

 

 

      Ο Αντιδήμαρχος

 

           Παπαβασιλείου Σωκράτης

 

 

Συνημμένα: Την υπ’ αριθ. 65/2022 μελέτη.

Κατηγορία: 
Προκήρυξη