Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 23-08-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
23/08/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 23-8-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για το έργο µε τίτλο «Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής - τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ναυπακτίας» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  2. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, Τακτοποιητικός και Μειωτικός ως προς την 1η Σ.Σ του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε Χάλκειας»
  3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (1 υπαλλήλου  ΔΕ Μαγείρων στους  παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας).
  4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοιν.Αλληλεγγύης (1 υπαλλήλου  ΠΕ Εικαστικών).

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 49Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 23-08-2022.pdf