Προκήρυξη Για Τη Διενέργεια Της Ετήσιας Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης

Παρατηρήσεις: 

Ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας, στο πλαίσιο διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, η οποία τελείται κατά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Ναυπάκτου, από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην θέση Γρίμποβο της Κοινότητας Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας, πλησίον των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, προκηρύσσει την έναρξη της διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τον καθορισμό των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης θα γίνει με την προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει αναστολή λειτουργίας της λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων / δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 1/9/2022  έως 30/9/2022.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Οι αιτήσεις (Αίτηση σε Word) - (Αίτηση σε PDF), συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη και στον κανονισμό λειτουργίας, θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης  του Δήμου Ναυπακτίας. Επίσης, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα αρ. 37, Ναύπακτος – Τ.Κ.: 30 300), με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους, ή σκαναρισμένες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο e-mail: info@nafpaktos.gr) ή μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax:2634-3-60118).

     Στην εμποροπανήγυρη,  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207),  μπορούν να συμμετέχουν  ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) Άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.

    Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση  για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων ειδών, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 5 παρ. 6 του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας και η επιλογή θα γίνεται ανά κατηγορία πωλούμενων ειδών.

    Η όλη διαδικασία θα διενεργηθεί από την επιτροπή διενέργειας εμποροπανήγυρης.

    Η αναλυτική προκήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων, αναφέρεται στη διάρθρωση του χώρου σε κατηγορίες

Κάτοψη Περιπτέρων Εσωτερικού Χώρου.

Κάτοψη Περιπτέρων Εξωτερικού Χώρου.

ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, στα δικαιολογητικά για την έκδοση των εγκρίσεων συμμετοχής, στα καταβαλλόμενα τέλη  και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

                                                       Παπαβασιλείου Σωκράτης                                                    

Κατηγορία: 
Προκήρυξη