Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 06-09-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
06/09/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 6-9-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 4ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
  2. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την υπηρεσία «Συντήρηση – Τεχνική υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας» για τα έτη 2022-2023 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 163110).
  3. Έγκριση Έκδοσης τριών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 51Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 06-09-2022.pdf