Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 19-09-2022 (Κατεπείγουσα)

Ημ/νία Τέλεσης: 
19/09/2022 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 19-9-2022 και ώρα 11:00 σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 82/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω εξάντλησης της σύμβασης των καυσίμων.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 55Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 19-09-2022 κατεπείγουσα ορθή επανάληψη -.pdf