Διακήρυξη Δημοπρασίας Για Την Εκμίσθωση Ακινήτου

Παρατηρήσεις: 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
 2. το Ν.3852/2010
 3. το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)
 4. την αριθ. 155/2022 απόφαση του Δ.Σ όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 209/2022 απόφαση Δ.Σ
 5. την με αριθ. 384/2022 απόφαση της Ο.Ε με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

                                                                                                            Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρου εμβαδού 2.000 τ.μ. που βρίσκεται ανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και βορειοανατολικά των περιπτέρων  όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου έτους 2022 με τους παρακάτω όρους που καθορίστηκαν με την με αρ.  384/2022 απόφαση της Ο.Ε και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 1. Η Δημοπρασία θα γίνει την 03 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης δημοπρασίας την 10:30  π.μ. και λήξης την  11:00  π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ιλάρχου Τζαβέλλα 37-Ναύπακτος) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας. Αν η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί θα επαναληφθεί σε προθεσμία  πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοπρασίας που δεν πραγματοποιήθηκε,  ήτοι την 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και λήξη 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, ενώπιον της Ο.Ε. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της προαναφερόμενης ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
 2. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 18.000,00 €. Η  προσφερόμενη τιμή πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500,00 € κάθε φορά.
 3. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός τριών (3) ημερών από της κοινοποιήσεως σ αυτόν  της απόφασης της Διοικητικής Αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της Δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσό ίσο με το 10% επι της επιτευχθείσας προσφοράς καθώς και πρόσθετη εγγυητική επιστολή ποσού 10.000€ για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Λούνα Πάρκ, η οποία επιστρέφεται μετά το πέρας του παζαριού. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής Αρχής. Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, ως εγγύηση για την συμμετοχή του, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σ αυτόν που προτίθεται να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωριζομένων δι εγγυοδοσίας, ποσό ίσο προς το 1/10 (ένα δέκατο) του ελαχίστου ορίου δι εγγυοδοσίας εκκίνησης της δημοπρασίας, ήτοι 1.800,00 €.
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό πέραν των άλλων προβλεπομένων δικαιολογητικών θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει και Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Ναυπακτίας.Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου το ήμισυ της τελικής κατακυρωτικής τιμής και το υπόλοιπο την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν από την έναρξη της εμποροπανήγυρης και να εφοδιαστεί με Αυτοτελή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας  ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ από τον Δήμο  Ναυπακτίας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4497/2017 η όπως έχει τροποποιηθεί.    
 5. Η χρήση του χώρου αυτού προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων και περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, σκοπευτήρια, θεάματα, τυχερά παιχνίδια (βελάκια) και άλλα συναφή προς αυτή την μορφή ψυχαγωγίας είδη.
 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
 7. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Συνεπώς, πριν την έναρξη της λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο αριθμός, το είδος και τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που θα τοποθετηθούν στον οριοθετημένο χώρο του Λούνα Παρκ θα καθορίζονται κάθε φορά από την τεχνική έκθεση της διακύρυξης.
 8. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εν γένει εγκατάσταση πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης, δικαιούμενος να κάνει, με βάση προσωρινή άδεια του αρμοδίου Αντιδημάρχου, χρήση του χώρου όπου θα εγκαταστήσει το Λούνα Παρκ, πριν λάβει την οριστική άδεια, με σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματα του Λούνα Παρκ, ώστε ακολούθως να μπορεί έγκαιρα να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
 9. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
 10. Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος μεριμνά ιδία ευθύνη για την σύνδεση των εγκαταστάσεων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 11. Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του Λούνα παρκ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.
 12. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ΄ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων, έστω και αν συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι ο Δήμος Ναυπακτίας.
 13. Ο Δήμος Ναυπακτίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημιά, που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Ναυπακτίας  διατηρεί και επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα - Παρκ.
 14. Τον ανάδοχο του Λούνα παρκ βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του και του φωτισμού του διακεκριμένου χώρου του.
 15. Ο μισθωτής εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ασφαλίσει όλες τις εγκαταστάσεις με τα ψυχαγωγικά παίγνια σε Ασφαλιστική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και λειτουργούσα νομίμως με δικά του έξοδα, ως συμβατική του υποχρέωση, έναντι αστικής ευθύνης, σε περίπτωση ατυχημάτων και ιδίως από πρόκληση καιρικών φαινομένων, πυρκαγιάς κ.α. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα κατατεθεί στο Δήμο Ναυπακτίας πριν την έκδοση της της Αυτοτελούς αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Πάρκ.
 16. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την εν γένει κατάσταση του χώρου.
 17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τεχνική έκθεση που θα περιγράφει το σύνολο των ψυχαγωγικών παιγνίων και την χωροθετησή τους στο μίσθιο.
 18. Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα εφόσον κρίνει ότι κάποιο από τα προτεινόμενα παίγνια είναι ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας να αιτηθεί την εξάλειψη η  την αντικατάστασή του.
 19. Η διακήρυξη της δημοπρασίας να αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων, του Δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου Ναυπακτίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας.  

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, πάροδος Α. Κοζώνη - Ναύπακτος και στο τηλ. 26340-38544.

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ

 

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη