Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 01-11-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
01/11/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 01-11-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός ως προς την Αρχική Σύμβαση & ως προς την Σ.Σ του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
  2. Έγκριση μελέτης και επιλογή σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: "Συντήρηση - επισκευή οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου"
  3. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου»
  4. Έγκριση του από 05/10/2022 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» (ολοκληρώθηκε 27-10-2022).
  5. Τεχνικές προδιαγραφές για την «μελέτη μέτρων άμεσης εφαρμογής για την αύξηση της οδικής ασφάλειας σε σημεία και οδικά τμήματα της Αστικής περιοχής της πόλης της Ναυπάκτου.»
  6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ναυπακτίας , προϋπολογισμού 37.200 € ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)
  7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης ενός λογαριασμού αναφορικά με εξόφληση έργων προς τη ΔΕΔΔΗΕ.
  8. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 65Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 01-11-2022.pdf