Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 13-12-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
13/12/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 13-12-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) των ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας Αποδοτίας, Πυλήνης  και Πλατάνου.
  2. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄  παρ 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 για το έτος 2023.
  3. Έγκριση της παράτασης των συμβάσεων της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής εργαζομένων   Δήμου Ναυπακτίας».
  4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού τελών ΚΤΕΟ
  5. Έγκριση δαπάνης τελών Υποθηκοφυλακείου-κτηματογράφησης
  6. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.
  7. Έκδοση απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου οικονομικού έτους 2022, αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, κατ’ άρθρο 65 παρ. 3 Ν. 4688/24.5.2020 (ΦΕΚ Α 101).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 73Η ορθή επανάληψη - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 13-12-2022.pdf