Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 20-12-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
20/12/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 20-12-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεις (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2023.
  2. Έγκριση Ιου και ΙΙου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 176534).
  3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022
  4. Διάλυση σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός, κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αποδοτίας, Δήμου Ναυπακτίας».
  5. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 76Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 20-12-2022.pdf