Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας stiw 24-01-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
24/01/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 24-01-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2022-2023-2024 – ΤΜΗΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.
 2. Ορισμός εξωτερικού εξειδικευμένου επιστήμονα, σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 3, Ν.4412/2016, που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας».
 3. Έγκριση III πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 176534)
 4. Έγκριση III πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για τις Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών –ΟΜΑΔΑ Α (Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 174091)
 5. Έγκριση III πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για τις Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών –ΟΜΑΔΑ Δ (Αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 174099)
 6. Έγκριση Ιου και ΙΙου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών – ΟΜΑΔΑ Γ (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 174098).
 7. Έγκριση Ιου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και οργανικών – ΟΜΑΔΑ Β» (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 174094).
 8. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που αφορά το έργο «Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Βομβοκού»
 9. Αποδοχή  δωρεάς που αφορά την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση, οδοστρωσία και βελτίωση τεχνικών οδού από Χάνι Παπαδιάς έως διασταύρωση Κεντρικής – Άνω Χώρα Ναυπακτίας»         της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
 10. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που αφορά το έργο «Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Γάβρου, Τ.Κ. Αναβρυτής & Τ.Κ. Καταφυγίου»
 11. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 12. Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17.763/1.9.2022 αιτήσεως του κ. Χρήστου Παγανιά, ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε.
 13. Έγκριση κίνησης οχήματος.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 04Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 24-01-2023 .pdf