Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου « Συντήρηση - Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου » Προϋπολογισμού 400.000,01 € (Με Φ.Π.Α.)

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Πρόθεσης δημοπράτησης έργου.pdf
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό  διαγωνισμό) - ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 - για την εκτέλεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ »  προϋπολογισμού 400.000,01€    (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το έργο θα εκτελεστεί στην  του  Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός