Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 28-03-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/03/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 28-03-2023  και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
  2. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΔΟΥ»
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη σύνταξης μελέτης «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ‘’ΚΤΗΜΑ ΚΟΖΩΝΗ’’ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
  4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
  5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Ναυπακτίας», έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
  6. Έγκριση Ιου και ΙΙου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση “έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 171329).

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 15Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 28-03-2023.pdf