Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 02-05-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
02/05/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 02-05-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασία συντήρησης δικτύων δημοτικού φωτισμού στις ΔΕ Αποδοτίας, ΔΕ Πλατάνου και ΔΕ Πυλήνης
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις τις επετείου της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου.
  3. α) Ανάκληση της απόφασης 545/2022 ως προς το δεύτερο αποφασιστικό που αφορά στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και 08/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 488/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων β) Έγκριση του IV/21.04.2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 20Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 02-05-2023.pdf