Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 27-06-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
27/06/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Τρίτη   27-06-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση - καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ».
  2. Έγκριση Ιου και ΙΙου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών και οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Ναυπακτίας (αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 189149).
  3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την πληρωμή ΤΕΛΩΝ ΚΤΕΟ 2023  οχημάτων του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 29Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 27-06-2023.pdf