Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 11-08-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
11/08/2023 - 15:30
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση, πατήστε εδώ.

Μετά την ματαίωση της 31-07-2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας με την αριθμ.πρωτ.:17853/27-07-2023 πρόσκληση συνεδρίασης και την ματαίωση της 05-08-2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας με την αριθμ.πρωτ.:18189/01-08-2023 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, την Παρασκευή 11-08-2023 και ώρα 15:30 στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη :

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με υποβληθείσα ένσταση των Συλλόγων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ναυπάκτου (ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Ε.Ν.) και Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας (Σ.Α.ΝΑ.)  κατά του ΕΠΣ/ Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου επί των Β.Κ. 279 και Β.Κ. 281 για την δημιουργία χώρου ανέγερσης Δημοτικού κτιρίου (Δημαρχείου). (εισηγητής κ. Δήμαρχος )
 2. Χορήγηση Θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Φιλ. Πλαστήρα 06 στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ναυπακτίας» και χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Κ. ΔΑΦΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή Πεζοδρομίων ΔΚ Ναυπάκτου» αναδόχου εταιρείας ΜΠΑΝΙΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή Πεζοδρομίων ΔΚ Ναυπάκτου» αναδόχου εταιρείας Χρήστος Βαρασιάς & ΣΙΑ Ο.Ε. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου  Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Ανάπλαση Δημοτικής οδού στο Αντίρριο». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για την δημιουργία του Ανοικτού κέντρου Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5034833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) - ΕΣΠΑ 2014-2020» και Κωδικό Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2019ΣΕ11910034 ΣΑΕ 119/1». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 11. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ -  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Α ΦΑΣΗ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5)   » (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 12. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Αναρριχητικού Πεδίου». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 13. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 14. Παράταση των Εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011467847, στο Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων CLLD». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 15. Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) της πράξης / του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης», χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με MIS στο ΠΣ ΕΠΑ 5189700, της αναδόχου εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 16. Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 17. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας» της αναδόχου τεχνικής εταιρείας Ε.ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 18. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 19. Συγκρότηση επιτροπής για την διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου «Κατασκευή ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 20. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την οριστική  παραλαβή του έργου «Κατασκευή ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 21. Συγκρότηση  επιτροπής   προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ» ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ» προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 40.322,58€. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 22. Συγκρότηση  επιτροπής   προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ» προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 321.774,19€. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ) ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ. Α. ΧΩΡΑΣ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 29.435,48 €.  (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 24. Ορισμός για εγκεκριμένες θέσεις από προγραμματισμό  προσλήψεων 2023 των αντίστοιχων με την ειδικότητα αδειών άσκησης επαγγέλματος. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 25. Συμπληρωματικό αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 (για καθαρισμό σχολικών μονάδων). (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 26. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 28. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 29. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 30. Απευθείας μίσθωση χωρίς δημοπρασία αποθήκης 25,00 τ.μ.  και στεγασμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων 80,00 σε οικόπεδο 627,00 στην Κοινότητα   Πλατάνου. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 31. 2η Συμπλήρωση της αριθ. 69/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για καταβολή της παροχής μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2022, σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας (ΦΕΚ 197/Α’/12.10.2020). (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 32. Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας της Εμποροπανήγυρη. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 33. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης προς εκποίηση κινητών (άρθρο 199 παρ.2, 186 παρ.5 ΔΚΚ και το άρθρο 7 του ΠΔ270/81). (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 34. Έγκριση της αρ. 1/19-06-2023 απόφασης της Επιτροπής Υλοποίησης σκοπού του κληροδοτήματος ¨ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ¨ με θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος (Γαμήλιου βοηθήματος που τέλεσαν το πρώτο τους γάμο τα έτη 2021-2022(εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 35. Έγκριση της αρ. 2/19-06-2023 απόφασης της Επιτροπής Υλοποίησης σκοπού του κληροδοτήματος ¨ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ¨ με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σπουδών για τα έτη 2017-2020». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 36. Έγκριση της αρ.3/19-06-2023 απόφασης της Επιτροπής Υλοποίησης σκοπού του κληροδοτήματος ¨ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ¨ με θέμα: «Εισήγηση για Προμήθεια Λογισμικού για την οικονομική διαχείριση του Κληροδοτήματος». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 37. Έγκριση της αρ.4/19-06-2023 απόφασης της Επιτροπής Υλοποίησης σκοπού του κληροδοτήματος ¨ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ¨ με θέμα: «Εισήγηση για να τροποποιηθεί και να καθοριστεί ο τρόπος επωφελέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήματος Γραββάνη». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 38. Έγκριση της αρ.5/19-06-2023 απόφασης της Επιτροπής Υλοποίησης σκοπού του κληροδοτήματος ¨ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ¨ με θέμα: «Εισήγηση για πραγματοποίηση μνημόσυνου του δωρητή στην κοινότητα Κλεπάς». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 39. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 40. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 41. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Ρίζας.  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 42. Μετατόπιση – ανύψωση παροχών ΔΕΔΔΗΕ επί της οδού Μακρυγιάννη στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 43. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-2020)  για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων περιοχής αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου και Λιμενικών Τμημάτων Υπαγωγής τους ως πολυσύχναστων ή μη, για την πρόσληψη ναυαγοσώστη για το έτος 2024, καθώς και τυχόν επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 44. Ανέγερση μνημείου πεσόντων αεροπόρων στη κοινότητα Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 45. Αποδοχή - Κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2022 ποσού: «35.941,01€» αποκλειστικά για κάλυψη  λειτουργικών αναγκών χρήσης 2022 για Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 46. Αποδοχή - Κατανομή πίστωσης από προηγούμενες χρήσεις, το οποίο αφορά ΣΑΤΑ, ποσού: «11.041,35€» αποκλειστικά για δράσεις επισκευής – συντήρησης σχολικών κτηρίων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 47. Έγκριση Χρηματοδότησης εργαστηρίων ΕΚ Ναυπάκτου με ποσό 6.000€ για το σχολικό έτος 2023-2024. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 48. Έγκριση συνέχισης συμμετοχής σε σύμπραξη και υποβολή πρότασης  για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 49. Αποδοχή αίτησης παραίτησης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή του. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 50. Έγκριση προγράμματος για τις εκδηλώσεις της επετείου των 452 ετών από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 51. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης στο αρχαίο θέατρο Μακύνειας με τον πολιτιστικό σύλλογο Μακύνειας και την ΕΦΑΑΙΤ. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 52. Διαγραφές, διακοπές φιλοξενίας παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 26Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 11-08-2023 .pdf