Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 05-09-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
05/09/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  05-09-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023
  2. Αλλαγή χρηματοδότησης στην πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης στίβου στο Αντίρριο» από LEADER σε ΣΑΤΑ  λόγω καθυστέρησης πληρωμής του μέσω του προγράμματος.
  3. Προσφυγή, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,  για την ανάθεση των άγονων τμημάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ήτοι: «B- Επισκευή ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», «C- Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου» και «I- Εργασίες φανοποιίας» εκτιμώμενης αξίας 119.758,05€ πλέον ΦΠΑ 24% (148.499,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) [μέσω ΕΣΗΔΗΣ] και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμό πρωτ. 25058/29.11.2022 Διακήρυξη του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε.
  4. Έγκριση VΙ/30.08.2023 πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 176534).
  5. Έγκριση III πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Ναυπακτίας» (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 189149).

 

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 41Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 05-09-2023.pdf