Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Προμήθειας και Εγκατάστασης Υλικών για την Ανάδειξη Ταυτότητας της Εμπορικής Περιοχής» (Υποέργο 7), της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας, με κωδ. ΟΠΣ 5034833.

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Ναύπακτος-υπ-αριθμ-πρ-5171_signed.pdf
Παρατηρήσεις: 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής» (Υποέργο 7), της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας, με κωδ. ΟΠΣ 5034833.

31523200-0 «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επιγραφών» & 03120000-8/034510006/14212400-4 «Προμήθεια & εγκατάσταση φυτοδοχείων πλήρων (με φυτό και χώμα)» & 45262690-4 «Εργασίες χρωματισμού & αποκατάστασης λιθοδομής εξωτερικών όψεων καταστημάτων»  & 31527200-8/45310000-3 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων» & 39533000-7 «Στενόμακροι τάπητες / Προμήθεια και τοποθέτηση ποδόμακτρου εξωτερικού χώρου». 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής» (Υποέργο 7), της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας, με κωδ. ΟΠΣ 5034833 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Διεύθυνση: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 53 & ΣΜΥΡΝΗΣ 1 Τηλέφωνο: 26410 74521 e-mail: contact@epimetol.gr 

 1. Τίτλος: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής»
 2. Εκτιμώμενη Αξία:  135.899,65€ πλέον ΦΠΑ 24%
 3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 4. Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης:

 

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής (ΥΠΟΕΡΓΟ 7), στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδ. ΟΠΣ 5034833, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» - Ειδικότερα, μέσω της σύμβασης και με στόχο την απόδοση μιας ομοιόμορφης εικόνας στις προσόψεις των επιχειρήσεων θα υλοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης των προσόψεων το καταστημάτων εντός του περιοχής παρέμβασης του Δήμου Ναυπάκτου. Η επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης για την ανάπτυξη του Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας βρίσκεται κεντρικά του οικισμού, και συμπεριλαμβάνει της οδούς οδοί Τζαβέλλα, Ν. Μπότσαρη και οι κάθετοι οδοί αυτών, Σισμάνη, Αγελάου, Νόβα, Πλαστήρα, Επισκόπου Δαυίδ και Ψαρού. Η περιοχή μελέτης συνεχίζει στην επέκταση των 2 πρώτων οδών δηλαδή στη Λεωφόρο Αθηνών, Ιντζέ και Θ. Νόβα καθώς και στις καθέτους αυτών Μανασσή, Αρβανίτη και Κορυδαλλέως.

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα διακήρυξη εντάσσεται στο «ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : προμήθεια και τοποθέτηση ειδών ανάδειξης ταυτότητας εμπορικής περιοχής στα πλαίσια της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας»  και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι εργασίες :

 • Εργασίες επιχρωματισμού ή αποκατάστασης λιθοδομής εξωτερικών όψεων καταστημάτων με τις απαραίτητες αποξηλώσεις
 • Απόκρυψη στοιχείων που δεν μπορούν να απομακρυνθούν & απομάκρυνση στοιχείων που υποβαθμίζουν την αισθητική συνέπεια των όψεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων ξύλινων επιγραφών, σε συνδυασμό με φυτοδοχεία  
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων.
 • Στενόμακροι τάπητες / Προμήθεια και τοποθέτηση ποδόμακτρου εξωτερικού χώρου.
 • Κατά την διάρκεια του έργου ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω εργασίες

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 31523200-0 «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επιγραφών» & 03120000-8/03451000-6/14212400-4 «Προμήθεια & εγκατάσταση φυτοδοχείων πλήρων (με φυτό και χώμα)» & 45262690-4 «Εργασίες χρωματισμού & αποκατάστασης λιθοδομής εξωτερικών όψεων καταστημάτων»  & 31527200-8/45310000-3 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων» & 39533000-7 «Στενόμακροι τάπητες / Προμήθεια και τοποθέτηση ποδόμακτρου εξωτερικού χώρου».

ΤΜΗΜΑΤΑ

CPV

Προϋπολογισμός

(€) χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμός

(€) με ΦΠΑ

1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επιγραφών»  

31523200-0

22.164,21

  27.483,6204

2: «Προμήθεια & εγκατάσταση φυτοδοχείων πλήρων (με φυτό και χώμα)»  

03120000-8

03451000-6

14212400-4

28.080,00

 34.819,20

3: «Εργασίες χρωματισμού & αποκατάστασης λιθοδομής εξωτερικών όψεων καταστημάτων»  

45262690-4

(Τμήμα 1)

451100001(Τμήμα 2)

45421140-7

(Τμήμα 3)

39.100,76

  3.169,68

  4.800,00

  48.484,9424

    3.930,4032

    5.952,0000

4. «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων»

 

31527200-8

45310000-3

22.855,00

  28.340,02

5. «Στενόμακροι τάπητες / Προμήθεια και τοποθέτηση ποδόμακτρου εξωτερικού χώρου»

39533000-7

15.730,00

  19.505,20

ΣΥΝΟΛΟ

 

135.899,65

168.515,57

 1. Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ
 2. Συνολικός Προϋπολογισμός: 135.899,65€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ: 32.615.92€, σύνολο: 168.515,57€
 3. Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες για κάθε ένα τμήμα από την υπογραφή της έως την παράδοση και οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων του τμήματος  
 4. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται  υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε Ευρώ ως εξής:
  • Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το Τμήμα 1 ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ & είκοσι οκτώ  λεπτών  (443,28 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμωμένης αξίας του Τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
  • Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το Τμήμα 2 ανέρχεται στο ποσό των  πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ & εξήντα λεπτών (561,60 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμωμένης αξίας του Τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
  • Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το Τμήμα 3 ανέρχεται στο ποσό των

Α) επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ & δύο λεπτών (782,02 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμωμένης αξίας του Τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το υπό τμήμα 1 Β) εξήντα τριών ευρώ & τριάντα εννέα  λεπτών (63,39 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμωμένης αξίας του Τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το υπό τμήμα 2

Γ) ενενήντα έξι ευρώ (96,00 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμωμένης αξίας του Τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το υπό τμήμα 3

 • Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το Τμήμα 4 ανέρχεται στο ποσό των  τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ & δέκα λεπτών (457,10 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμωμένης αξίας του Τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 • Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το Τμήμα 5 ανέρχεται στο ποσό των  τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα  λεπτών (314,60 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμωμένης αξίας του Τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης:  Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο7 της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4276/1438/Α3/28/06/2019 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ και έχει λάβει κωδικό MIS 5034833. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και  από Πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου  2019ΣΕ11910034

 1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του Διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 και τηλέφωνο: 2641074521, email: contact@epimetol.gr.  Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://www.epimetol.gr , όπου  παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)  
 2. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/09/2023
 3. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Σάββατο 30Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.
 4. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική

Δικαίωμα Συμμετοχής:  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτοςμέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Εναλλακτικές Προσφορές:  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
 2. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες
 3. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χρόνοι παράδοσης περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού  

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

 

                                                                                                                                              Παναγιώτης  Α. Τσιχριτζής

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός