Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 03-10-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
03/10/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  03-10-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του από 19-07-2023 (ολοκληρώθηκε 20-09-2023) πρακτικού (Πρακτικό αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνικής Προσφοράς») της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Κοινότητας Κλεπάς Δήμου Ναυπακτίας»
  2. Εξέταση αιτήματος  Νικολίτσας Χρυσανθοπούλου
  3. Εξέταση αιτήματος Θωμά Βασιλοπουλου
  4. Ασκηση, ή, μη ενδίκων μέσων κατά της Α345/2023 Απόφασης του ΜονΔιοικΕφετείου Πατρών
  5. Έγκριση πρακτικών I/26.09.2023 και II/27.09.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
  6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης ενός λογαριασμού αναφορικά με εξόφληση έργων προς τη ΔΕΔΔΗΕ

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 48Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 03-10-2023.pdf