Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του Έργου με τίτλο Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης Και 4ης Γεν Αιτ/Νιας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_protocol-2023-23589.PDF
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» άνω των ορίων με αξιολόγηση μελέτης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 ν.4412/2016), η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 14 της Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ I : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Οδός

:

ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37

Ταχ.Κωδ.

:

30300

Τηλ.

:

26343.61.211 -26343.61.213

E-mail

:

pzorbas@nafpaktos.gr  – slpap1983@gmail.com

Πληροφορίες:

:

Ζορμπάς Παναγιώτης –Παναγιωτοπούλου Σταυρούλα

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1. Περιγραφή:

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο ομάδες συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου:

α) ΜΕΡΟΣ 1: την κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

β) ΜΕΡΟΣ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της ΜΕΑ, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν4412/2016, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

 • Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ ΚΥΤΑΡΡΟ 3.
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων (συλλογή στραγγισμάτων του X.Y.T.Y. και υγρών αποβλήτων από Μ.Ε.Α.)
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης όμβριων Ο.Ε.Δ.Α.
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του X.Y.T.Y., επεξεργασία -
 • τελική διάθεση)
 • Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποίιας (πρόσβαση στη Μ.Ε.Α., στο χώρο ωρίμανσης κομπόστ και ραφιναρίας, προσπέλαση στην λεκάνη του ΧΥΤΥ, κλπ)
 • Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση της Ο.Ε.Δ.Α., έργα Η/M, περίφραξη, πύλες εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης όμβριων, έργα φυτεύσεων κ.α .).
 • Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου Περιβαλλoντικών επιπτώσεων
 • Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α.
 • Η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 6 μηνών.
 • Η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 6 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για τον κύριο του έργου για άλλα 6 έτη λειτουργίας. Κατά την λειτουργία ο ανάδοχος θα αμείβεται σε €/τόνο εισερχόμενου στην εγκατάσταση αποβλήτου.
 • Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας μέχρι και την είσοδο της εγκατάστασης.

II.2. Εκτιμώμενη αμοιβή – Βασικοί όροι χρηματοδότησης:

Η εκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης ανέρχεται σε  19.350.370,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 14.178.590,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Η συνολική εκτιμώμενη αξία (με το δικαίωμα προαίρεσης) ανέρχεται σε 33.528.960,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί Υποέργο της Πράξης με Κωδικό Εναρίθμου 2018ΣΕ27510076 και ΜΙS: 5009843 και ως εκ τούτου η θετική γνώμη από την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Αναλυτικότερα:

Α. Δημοπρατούμενη σύμβαση:

Α1. Κατασκευή Έργου (ΜΕΡΟΣ 1):

 • 14.462.300,00€ χρηματοδότηση από Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
 • 37.700,00€ χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων 1ης και 4ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας.
 • Συνολικός Προϋπολογισμός Κατασκευής (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ): 14.500.000 €

Για το τμήμα της κατασκευής και  6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου της σύμβασης βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο ανάδοχος, ο οποίος τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ.

Α2. Κανονική 6ετής Λειτουργία του έργου (ΜΕΡΟΣ 2)

 • 4.850.370,00 με ΦΠΑ χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% από ίδιους πόρους του ΦΟ.Δ.Σ.Α.

 H κανονική λειτουργία του έργου ξεκινά μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού και η δοκιμαστική λειτουργία.

Β. Προαιρέσεις:

Β1. Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έως έξι (6) έτη λειτουργίας του έργου

 • 4.850.370,00 χωρίς ΦΠΑ για τα έξι (6) έτη (808.395,00 €/έτος χωρίς ΦΠΑ) χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% από ίδιους πόρους του ΦΟ.Δ.Σ.Α.. Η Προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της 6ετούς Κανονικής Λειτουργίας του έργο.

Β2. Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, με σκοπό την προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και του οικείου ΠΕΣΔΑ, με σκοπό την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, την αύξηση της δυναμικότητας μέρους της γραμμής επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και την προσαρμογή/αναδιαμόρφωση του κτιρίου υποδοχής-μηχανικής διαλογής ώστε να μπορεί να υποδέχεται προς επεξεργασία χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα απόβλητα προκειμένου με την μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030. Ο καθορισμός των προσφερόμενων τεχνικών παραμέτρων που θα καθορίσουν τις ανωτέρω προσαρμογές θα γίνει με την Τεχνική Μελέτη προσφοράς που θα καταθέσει ο κάθε Οικονομικός Φορέας βάσει της παρ. 1 του Άρθρου 94 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης με την Μελέτη Εφαρμογής των ανωτέρω προσαρμογών, που θα εκπονηθεί και εγκριθεί βάσει της διαδικασίας της ΥΑ 25/9/2018 (Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466) περί «Καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών Μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου» και των άρθρων 1 και 7 αυτής που ορίζουν τα καθήκοντα του βασικού μελετητή για την υποστήριξη της Αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την εγκεκριμένη προμελέτη και την παροχή υπηρεσιών εποπτείας κατά την κατασκευή του έργου. Η Προαίρεση, σε περίπτωση άσκησής της, θα ασκηθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, με την υπογραφή της σύμβασης του έργου και με την προϋπόθεση εξασφάλισης πόρων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε..

 • 5.510.000 € χωρίς ΦΠΑ χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΦΟ.Δ.Σ.Α. και πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι στην κατασκευή του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ.

Β3. Δικαίωμα προαίρεσης για τη λειτουργία των εργασιών επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού, με σκοπό την προώθηση των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ 2020-2030 στη ΜΕΑ.

Στον βαθμό που ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης της παραγράφου Β2, τότε αναπροσαρμόζεται και το λειτουργικό κόστος, οπότε το πρόσθετο κόστος λειτουργίας για 6 έτη διαμορφώνεται ως εξής:

 • 2.367.296,40 € με Φ.Π.Α. χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% από ίδιους πόρους του ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Β4. Δικαίωμα προαίρεσης για τη λειτουργία των εργασιών επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού, με σκοπό την προώθηση των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ 2020-2030 στη ΜΕΑ για επιπλέον έως έξι (6) έτη λειτουργίας του έργου

Σε περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης της παραγράφου Β2 και Β1, τότε αναπροσαρμόζεται και το λειτουργικό κόστος, οπότε το πρόσθετο κόστος λειτουργίας για επιπλέον έως έξι (6) έτη διαμορφώνεται ως εξής:

 • 2.367.296,40€ με Φ.Π.Α. για τα έξι (6) έτη (386.737,40 €/έτος με ΦΠΑ), χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% από ίδιους πόρους του ΦΟ.Δ.Σ.Α..

Η Προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της Κανονικής Λειτουργίας του έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)

Α1

Κατασκευή του έργου– Μέρος 1

14.500.000,00

 

14.500.000,00

Α2

Κανονική Λειτουργία του έργου για έξι (6) έτη – Μέρος 2

4.850.370,00

1.164.088,80

6.014.458,80

B1

Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι (6) έτη κανονικής λειτουργίας

4.850.370,00

1.164.088,80

6.014.458,80

Β2

Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης στη ΜΕΑ με σκοπό την προώθηση των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ

5.510.000,00 €

 

5.510.000,00 €

Β3

Κανονική Λειτουργία του έργου σε περίπτωση εφαρμογής δικαιώματος προαίρεσης Β2 (επιπλέον κόστος)

1.909.110,00

458.186,40

2.367.296,40

Β4

Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι (6) έτη κανονικής λειτουργίας σε περίπτωση εφαρμογής δικαιώματος προαίρεσης  Β2 (επιπλέον κόστος)

1.909.110,00

458.186,40

2.367.296,40

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 6ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

33.528.960,00 €

 3.244.550,40 €

 36.773.510,40 €

 

Για  το δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης  των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό της σύμβασης βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο ανάδοχος, ο οποίος τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ.

II.3. Διάρκεια της σύμβασης:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι Εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ III : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ευρώ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (387.007,40 €).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας του ΜΕΡΟΥΣ 1 της σύμβασης (κατασκευή, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο ανάδοχος θα πρέπει, με την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των κατασκευαστικών εργασιών και πριν την έναρξη της Κανονικής Λειτουργίας του έργου, για έξι (6) έτη, να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης της κανονικής λειτουργίας σε ποσοστό 5% της εκτιμώμενης αξίας της Κανονικής Λειτουργίας.

III.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ)  και (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22Α της Διακήρυξης και επιπλέον πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως περιγράφονται στα άρθρα 22Β-22Ε της διακήρυξης.

III.3. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών

Η Προκήρυξη Σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” , απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20/09/2023.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ».

ΙΙΙ.4. Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός