Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 23-10-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
23/10/2023 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση πατήστε εδώ. 

Σας προσκαλούμε την  Δευτέρα 23-10-2023  και  ώρα  18:00  να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ, ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης του υποέργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ‘ΚΤΗΜΑ ΚΟΖΩΝΗ’ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης
 2. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης για την μελέτη και την εκτέλεση δημοσίου δασοτεχνικού έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ.353α, Ανατολικών Επεκτάσεων κατόπιν αιτήματος ιδιοκτητών κ.Κωνσταντίνας Δημητροπούλου και κ.Νικολίτσας Παπασούλη.  (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο« Συντήρηση – Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου» (υπ΄αρ.17086/17-07-2023 σύμβαση) (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο« Συντήρηση – Επισκευή Οδικού Δικτύου πλην  ΔΚ Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επούλωση λακκουβών Δ.Ε. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» της υπ’ αριθμ. 11/2023 μελέτης (Κ.Α. 30-7323.070) (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)  του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» της υπ’ αριθμ. 07/2022 μελέτης (Κ.Α. 30-7323.060) (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Έγκριση 4ου ΤΕΛΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( ΑΠΕ) 1ΟΥ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της ΠΕΟ 48ης» χρηματοδοτούμενο πλέον από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με ΜΙS στο ΠΣ EΠΑ 5189700. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 11. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού / Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «AΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 13. Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» της υπ’αριθμ.13/2022 μελέτης (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 14. Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» της υπ’αριθμ.09/2023 μελέτης (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 15. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 306/2023 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» λόγω ένστασης  αναδόχου (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 16. Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης/του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ( CLLD) -LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α.:0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε.. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 17. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 18. Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1ο : Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» της αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 20. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 8309/28.04.2022 σύμβαση που αφορά στην Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας, με μείωση ποσοτήτων λόγω αναπροσαρμογής τιμών. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 21. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στους Παιδικούς Σταθμούς  του Δήμου Ναυπακτίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 22. Έγκριση 3ου  ΑΠΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας» και χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 24. Επισκευή-αποκατάσταση μνημείου στρατηγού Λάμπρου Τζαβέλλα. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 25. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Ξηροπηγάδου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 26. Τοποθέτηση  φωτιστικού στην ΤΚ Τρικόρφου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 35Η ΕΠΟΜΕΝΗ Δ.Σ. 23-10-2023.pdf