Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 12-12-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/12/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Τρίτη   12-12-2023  και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Iου πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - ΟΜΑΔΑ Β (επισκευή ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου), μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αριθμός συστήματος 264210).
  2. Έγκριση Iου και ΙΙου πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - ΟΜΑΔΑ C (επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου) - (αριθμός συστήματος 255227)
  3. Έγκριση Iου πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - ΟΜΑΔΑ Ι (Εργασίες φανοποιίας), μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αριθμός συστήματος 265177). 
  4. Έγκριση Ιου και ΙΙου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου μύλου χωρητικότητας 8m3» (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 238311).
  5. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης K.T.E.O.
  6. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την θεώρηση αδειών μοτοποδηλάτων.

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

  •  
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 61Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 12-12-2023.pdf