Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Της Πράξης: «Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Συστημικός Αύξων Αριθμός: 205174) για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» (CPV: 45233260-9–«Κατασκευαστικές εργασίες για Πεζοδρόμους»), Κωδικός ΝUTS: EL631, με προϋπολογισμό 289.625,21 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 69.510,05 , συνολικής αξίας 359.135,26 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 288.955,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 669,66 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Το παρόν έργο αφορά εργασίες εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εντός οικισμών πεζοπορικών διαδρομών με βελτίωση τους μέσω διαμορφώσεων, επιστρώσεων και φωτισμού ώστε η διέλευση των πεζών να πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα στην περιοχή των οικισμών Άνω Χώρα, Κάτω Χώρα και Αμπελακιώτισσα της Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ Ευρώ και πενήντα λεπτών (5.792,50 Ευρώ) και ισχύ μέχρι την 11/03/2025.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στη Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωρίων σε αγροτικές περιοχές» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011442646, συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑΕ 2017ΣΕ08210000

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 6794/12-12-2023 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Δυτική Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο που είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

 

 

Ναύπακτος, 20/12/2023

Ο  Δήμαρχος

 

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός