Απολογιστικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2022