Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού («Ανοιχτή Διαδικασία» Του Άρθρου 264 Του Ν.4412/2016) Για Την Επιλογή Αναδόχου Για Την Εκπόνηση Της Μελέτης: «Σύνταξη Μελετών Στο Πλαίσιο Της Κατασκευής, Βελτίωσης Και Συντήρησης Των Λιμενικών Υποδομών»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip
Παρατηρήσεις: 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ναυπάκτου

 

προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 490.693,12 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 608.459,47 € με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν με το Ν.4782/2021 (Α΄ 36) και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης της μελέτης που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 44/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ν9ΔΟΞ2Ω-ΘΤ9). Η διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε και αναπροσαρμόστηκε μέχρι σήμερα από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016, ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

1.         Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή

:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής

:

Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό τον έλεγχο τοπικής αρχής (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)

Οδός

:

Ν. Μπότσαρη 1, Πλατεία Λιμένος

Ταχυδρομικός Κώδικας

:

30300

Τηλ.

:

26340 26522, 26343 60402

Α.Φ.Μ.

:

800238352

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 

:

 

1007.E89155.0001

E-mail

:

limennafpakt@yahoo.gr

dbaros@nafpaktos.gr

Ιστοσελίδα

:

http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS

:

EL 631

Νομική μορφή

:

Οργανισμός δημοσίου δικαίου που τελεί υπό τον έλεγχο Ο.Τ.Α.

Δραστηριότητα

:

Δραστηριότητες που αφορούν λιμένες

 

 

2.         Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 207173, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nafpaktos.gr.

 

3.       Κωδικός CPV: 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών».

 

4.       Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL 631

 

5.         Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών των προτεινόμενων έργων για: (α) την αδειοδότηση τουριστικού λιμένα στο Γρίμποβο Ναυπάκτου, (β) την εκτέλεση έργων προστασίας των λιμενικών εγκαταστάσεων Αντιρρίου, (γ) την επισκευή - ανάπλαση της περιμετρικής τάφρου του κάστρου Αντιρρίου, (δ) την κατασκευή λιμενίσκου – καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση «Καριέρα – εταιρεία» δυτικά του οικισμού της κάτω Βασιλικής και (ε) την καθαίρεση και απομάκρυνση προβλήτα από σκυρόδεμα, την επισκευή - συντήρηση και ανάπλαση υπάρχοντος μώλου και ράμπας ανέλκυσης σκαφών, την κατασκευή κυματοθραύστη και την ανάπλαση της ΧΖΛ στην περιοχή Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των μελετών ανέρχεται σε 608.459,47 € με Φ.Π.Α. και αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως:

 

α/α

Μελέτη

Κωδικός Κατηγορίας

Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. (€)

1.

Μελέτες Λιμενικών Έργων

11

234.927,58

1.1

Μελέτες Λιμενικών Έργων

-

143.128,19

1.2

Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων Λιμενικών Έργων

-

18.676,65

1.3

Μελέτες Κυματικής Διείσδυσης -Διαταραχής

-

28.329,75

1.4

Μελέτες Καθαιρέσεων

-

1.888,65

1.5

Ακτομηχανικές μελέτες

-

22.453,95

1.6

Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

-

    6.980,82

1.7

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

-

13.469,57

2.

Τοπογραφικές Μελέτες

16

24.003,34

2.1

Τοπογραφικές – Βυθομετρικές μελέτες

-

24.003,34

3.

Περιβαλλοντικές Μελέτες

27

43.858,65

3.1

Περιβαλλοντικές μελέτες

-

43.858,65

4.

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

21

123.900,10

4.1

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

-

123.900,10

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

426.689,67

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

64.003,45

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

                 490.693,12

ΦΠΑ 24%

117.766,35

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝ ΦΠΑ

                 608.459,47

 

 

6.         Εναλλακτικές προσφορές:

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7.         Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών όπως αναφέρονται παρακάτω:

 

α/α

Μελέτη

Κωδικός Κατηγορίας

Απαιτούμενη Τάξη Πτυχίου

1.

Μελέτες Λιμενικών Έργων

11

Γ΄ και άνω

2.

Τοπογραφικές Μελέτες

16

Α΄ και άνω

3.

Περιβαλλοντικές Μελέτες

27

Β΄ και άνω

4.

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

21

Β΄ και άνω

 

 

και που είναι εγκατεστημένα:

α)         σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)         σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)         σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)         σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4412/2016, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 306 του Ν.4412/2016 για αναθέτουσες αρχές που εφαρμόζουν τις διαδικασίες του Βιβλίου ΙΙ. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει, την αναγκαία: (α) οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

 

8.         Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης) 9813,86 € (ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ).

 

9.         Παραλαβή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της διακήρυξης.

 

10.       Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

11.       Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

12.       Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης, ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

13.       Χρηματοδότηση:

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι εγγεγραμμένες στον Κ.Α. 69-7412.028 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για το έτος 2024. Σχετικές η αρ. πρωτ. 54439/20-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ6Τ46ΜΤΛ6-Ξ3Ε) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών περί ένταξης της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου συνολικού προϋπολογισμού 608.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων», η υπ’ αριθμόν 40/18-04-2024 (ΑΔΑ: ΕΝΜ6ΟΞ2Ω-ΕΩ4) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας περί ανάληψης υποχρέωσης/έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και η υπ’ αριθμόν Α-40 καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας.

 

14.       Προδικαστικές Προσφυγές:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016,

 

15.       Έγκριση  αποτελέσματος Διαγωνισμού:

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

 

16.       Δημοσιεύσεις:

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο «Προκήρυξη Σύμβασης», απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης enotices2.ted.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15/05/2024.

Η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 24PROC014778163 2024-05-20). Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Δημόσια Έργα, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 207173, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 Ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής αναρτάται σχετική ενημέρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της διακήρυξης.

Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων, δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 294 του Ν. 4412/2016.

 

 

 

 

Ναύπακτος, 20/05/2024

 

 

Ο Πρόεδρος του

 

 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

 

   
     
   

 

 

 

Τσέλιος Σπυρίδων

 
Κατηγορία: 
Προκήρυξη