Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 11/4/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
11/04/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 11/4/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-4-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6747

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 11-4-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 10ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «Προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών του Δήμου Ναυπακτίας για δυο έτη 2018-2019»
2. Έγκριση του από 3-4-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και της Τράπεζας αγαθών του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Ανάκληση της Αριθμ.39/2019 απόφαση Ο.Ε. και λήψη εκ νέου απόφασης για Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
4. Έγκριση του από 02-04-2019 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – καταστήματος ΥΓΕ που βρίσκεται στην Τ.Κ Σίμου της Δ.Ε Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.
5. Εισήγηση για μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2019-2020.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης