Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/5/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/05/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/5/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-5 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9076

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 21-5-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 95.199,97 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
2. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Χόμορης Δ.Ε. Πλατάνου.
3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
4. Εξέταση αιτήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.
5. Εξέταση αιτήματος Κων/νου Κατσαντώνη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης